Fedasil
English: Fedasil

Fedasil (Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers) is een Belgische instelling die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Daarnaast is de organisatie ook verantwoordelijk voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s). De opvang voor asielzoekers wordt voorzien in collectieve opvangcentra of individuele opvangplaatsen.

Fedasil staat onder de voogdij van de Staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, Maggie De Block. Op basis van de Opvangwet van 12 januari 2007 voorziet het agentschap materiële hulp: onderdak, eten, kledij, medische, sociale en psychologische begeleiding en toegang tot juridische bijstand en bepaalde diensten (tolken, opleidingen).

Voor wie tijdens of na een asielprocedure wil terugkeren naar het land van herkomst, voorziet Fedasil een programma rond vrijwillige terugkeer. Fedasil is daarnaast ook bevoegd voor hervestiging.

Fedasil wordt geleid door Jean-Pierre Luxen, directeur-generaal van het agentschap. In 2016 werd Fedasil uitgeroepen tot federale overheidsorganisatie van het jaar.