Hiërarchie van de Rooms-Katholieke Kerk

Beluister

(info)
Paus Franciscus wordt door katholieken, net zoals al zijn voorgangers, beschouwd als de opvolger van de apostel Petrus en om die reden de rechtmatige leider van alle christenen op aarde.

Over de Hiërarchie van de Katholieke Kerk wordt gehandeld in canones 330 tot en met 572 van het Wetboek van Canoniek Recht van 1983.

Allereerst wordt de onderverdeling gemaakt tussen gewijde personen en leken (waaronder ook seminaristen, pastoraal werkers etc.). De kerkelijke hiërarchie moet gezien worden in relatie tot de sacramentele orde, die de Kerk is en anderzijds tot het lekenapostolaat, waar de leken het algemene priesterambt uitoefenen. In deze ecclesiologische zienswijze zijn de bisschoppen de voortzetting van het apostelcollege. Het bisschopsambt bezit de volheid van het priesterlijke ambt. De paus is als bisschop van Rome opvolger van Petrus en zichtbaar hoofd van de Kerk.

Voor de gewijde personen kan de hiërarchie binnen de Katholieke Kerk worden gediversifieerd in:

  1. Wijdingshiërarchie
  2. Ambtelijke hiërarchie
  3. Substitutiële hiërarchie
  4. Kerkelijke eretitels