Landbouw
English: Agriculture

Video koolzaadoogst in Tsjechië

Landbouw (ook: agricultuur) is het geheel van economische activiteiten waarbij het land wordt gebruikt ten behoeve van de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik. Er bestaan vele definities, waarbij tuinbouw en veeteelt meestal wel tot landbouw worden gerekend, maar bosbouw en visteelt vaak niet.

Afhankelijk van het product, milieu-factoren als de grondsoort en maatschappelijke omstandigheden zoals het niveau van welvaart, wordt gebruik gemaakt van een groot aantal uiteenlopende methoden, technieken en organisatievormen.Zo is er landbouw waarin men werkt met eenvoudige werktuigen en trekdieren, terwijl elders de arbeid verregaand gemechaniseerd en geautomatiseerd is, en machines groot en duur zijn.

Naast de zwerflandbouw die weinig arbeidsintensief is, maar slechts een kleine gemeenschap kan onderhouden, zijn er de permanente landbouw en irrigatielandbouw die veel grotere aantallen mensen kunnen ondersteunen.

Abiotische omstandigheden zijn voor de landbouw van groot belang, in het bijzonder de temperatuur, het zoutgehalte, de bodemstructuur, de voedselrijkdom en de waterhuishouding. Zo vraagt permanente landbouw bijvoorbeeld ten minste 200 tot 400 mm neerslag per jaar, mede afhankelijk van de verdamping en de grondsoort.

Vooral irrigatielandbouw vergt ook grote investeringen, zowel in arbeid als kapitaal, alsmede een hoger organisatieniveau. In veel landen zijn landbouwsystemen ontwikkeld, waarbij kapitaalverschaffing, onderwijs, industrie, beleid en praktijk verweven zijn.

Gezien de grote effecten van veel vormen van landbouw op milieu en natuur, wordt gezocht naar alternatieve vormen van landbouw, zoals duurzame landbouw of biologische landbouw.

Portal.svgPortaal Landbouw